ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل کامران
کامران
30 ساله از تهران
تصویر پروفایل ابی
ابی
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل فاطیما
فاطیما
23 ساله از تهران
تصویر پروفایل نیلوفر
نیلوفر
42 ساله از پارس آباد
تصویر پروفایل خاتون
خاتون
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل صنم
صنم
30 ساله از بندر انزلی
تصویر پروفایل نازی
نازی
29 ساله از تهران
تصویر پروفایل کوروش
کوروش
25 ساله از بهشهر
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل عباس
عباس
29 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
38 ساله از زنجان
تصویر پروفایل سما
سما
32 ساله از کرج

صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم

یه ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم بزرگ صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد بگیر. حتما باید صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد باشه؟

صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم - صیغه موقت


آدرس صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم

صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد

صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم بگو چی گفت! کلافه دستی دور لبش کشید و گفت:

هیچی عزیزدلم، نمی خواد نگران بشی صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد. فقط من برم یه چیزی بگیرم بخوری ضعف نکنی باش؟ سر یع میام. سرم رو بدون حرف تکون دادم. گوشیم رو در آوردم و شماره ی رامش رو گرفتم. جانم ساحل. کجاید؟ - پایانه فدک. پس نزدیک هستید. آره قشنگم، خونه ای؟ اوم... چیز نه. - با صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم؟ آره. با مهربونی گفت:

خوش بگذره عزیزدلم. مرسی داداش، فعلا قطع کردم و صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم با یه پلاستیک من صیغه میشم و آب میوه برگشت.

گرسنه ای؟ مگه می شه من صیغه میشم ببینم و نخوام؟ خنده ای کرد و گفت:

وقتی تو اونجور با ذوق می خوری اشتهای منم باز میشه. دو تا من صیغه میشم از توی پلاستیک برداشت و یکیش رو طرف سمتم. مرسی. نوش جونت عشقم. با ولع گازی زدم، وقتی تموم شد گفتم باید شام درست کنم با این پای چلاغم؟ چرا عزیزدلم؟ شب رامش اینا می رسن. لبخندی زد و لپم رو کشید. رستوران سر کوچه در انتظارمونه. خندیدم و چشمام رو دادم بالا. من الان مریضم دیگه؟ با تعجب گفت نگو عزیزدلم، ایشالله که همیشه سالم باشی. با بغض لب برچیدم و گفتم خب مگه بیمارستان نیستم؟ چرا صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد.

با نیش باز گفتم خب برو برام ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم بخر. ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم؟ سوالی نگاهم کرد. دیدی من صیغه میشم بچه ها وقتی مریض می شن خانواده هاشون براشون ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم می خرن؟ خب من بچه نیستم ولی من صیغه میشم که هستم. لبم رو برچیدم که قهقه ای بلندی زد. لپم رو کشید و گفت:

صورتی بگیرم؟ یه ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم بزرگ صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد بگیر. حتما باید صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد باشه؟ آره.

خنده ای کرد و گفت:

یه ربع دیگه میام صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رو باز کردم و نگاهش کردم. بعد از اینکه صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رفت در اتاق باز شد و همون خانم دکتره وارد شد.  خوب شدی صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد؟ صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رو باز کردم و گفتم آره.  همیشه سلامت باشی من صیغه میشم. روی صندلی نشست و گفت:

ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم

ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم تنهایی؟ صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رفته برام ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم بگیره. با نیش شل شده نگاهش کردم که با تعجب ابروش رو داد بالا و گفت:

ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم؟ لبم رو برچیدم، مگه ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم چیه؟ من عاشقشم. آره چیه مگه؟ هیچی گلم، خوبه که کودک درونت فعاله.

لبخند تلخی زد و گفت:

یه من صیغه میشم دارم همسن توئه، ولی لبخند رو لبش نمیاد. کنجکاو گفتم چرا؟ خنده ای مصنوعی کرد و گفت:

همین قضیه ی عشق و عاشقی و اینا. درکش می کردم درسته ندیدمش ولی منم دو سال این حس رو داشتم. لبخندی تلخ زدم و گفتم ببخشید می پرسم ترکش کرد یا...؟ خیانت. لبم رو گاز گرفتم. قفل دهنم رو باز کردم و گفتم من دوسال با غم و دنیایی مشکی زندگی کردم. چرا؟ این آقایی که می بینی دوست برادرمه، نوزده سالم بود عاشقش شدم. یه روز واسه همیشه ولم کرد و رفت. دو سال من مرده زندگی کردم فقط روحم بود، می دونی چرا؟ ولی حالا که فکر می کنم می بینم صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم سختی کم نکشیده به خاطر اون بیماریه کوفتیش. سکوت کرده بودم که دستش رو دستم قرار گرفت.

من صیغه میشم

من صیغه میشم چی قشنگم؟ مکثی کرد و گفت خون آلوده یا رابطه؟ صدای محکم و جدی صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم از پشت سر دکتر بلند شد. خون آلوده. با بغض نگاهش کردم، لبخندی زد و ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم رو گرفت جلوم و با خنده گفت:

اینم ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم مشهد. صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رو با بغض باز کردم و سفت بغلش کردم. به خودم فشردمش و گفتم خوب نیست انقدر چاقی ها. صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم خنده ی بلندی کرد و سفت بغلم کرد. چونه ام رو بوسید و لبخندی زد. دکتر با لبخند گفت:

خوشبخت بشید. صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم با لبخند گفت:

ممنون، همچنین. دکتر از اتاق بیرون رفت و صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم گفت:

رامش رسیده.  عه بریم خب بزار سرمت تموم بشه. نگاهی به سرم کردم آخرین قطره های باقی مونده بود. ازدواج موقت صیغه میشم اینم شمارم رو روی شکمم گذاشتم و مشغول بازی کردن باهاش شدم. سرمت تموم شد عزیزم. تخت رو دور زد و روی دستم رو با پنه گرفت و با یه حرکت سوزن رو از دستم در آورد. آخی گفتم و چسبی روی دستم زد و کمکم کرد بلند بشم.

با لوس بازی بلند شدم و کتش رو سفت کردم و دست صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم رو گرفتم. صیغه موقت صیغه میشم اینم شمارم پذیرش حساب کرد و از بیمارستان خارج شدیم. با مهربونی گفت:

خوبی؟ سرم رو تکون دادم. در جلو رو باز کردم و سوار شدم. صدای پخش رو زیاد کردم. تو رو دیدم وایستادی رو به روم قلبم تو حلقم love story می خوند. سعی می کردم احساسی نشم، چشمای عسلیت مغزم رو می روند. نمی شد از تو پا پس بکشم.

مطالب مشابه